แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554

พอดีพรุ่งนี้รัฐบายเค้าจะนำร่างงบประมาณรายง่ายประจำปีงบประมาณ 2554(ชื่อโครตยาว) เข้าสภา โดยงบประมาณปีนี้ตั้งไว้ที่ 2.05 ล้านล้านบาท (2,050,000,000,000) เท่าที่ผมตามๆข่าวมา ร่างงบประมาณครั้งนี้มีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเราใช้แผนงบประมาณ ของปีที่ผ่านๆมา(ใช้อันเก่าเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการรัฐประหาร..ไม่มีเวลาได้ทำกันซักที) ซึ่งพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ ก็เลยบอกว่าใช้อันเก่าอีกไม่ได้แล้วนะ เพราะทุกๆ อย่างเปลี่ยนไป (เหตุผลร้อยแปด..ผมก็จำไม่ได้)

ว่าแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้เค้าเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้ไปทำอะไรบ้าง วางไว้ตรงไหน ซึ่งแน่นอนว่าตัวเลข ก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า รัฐบาลชุดนี้นั้นให้ความสำคัญกับอะไร (เงินเยอะ -> สำคัญมาก)

[ad#ad-post-1]

ว่าแล้วผมก็ขอยก กราฟมาวางให้เห็นกันชัดๆ เลยดีกว่าครับ (แนะนำว่า Download แล้วไปย่อขยายดูจะดีกว่าครับเพราะตัวหนังสือเล็กมาก)

คราวนี้ผมก็ลอง Sort ข้อมูลขอดูแค่ Top 10 พอ ก็จะได้ผลดังนี้ (หน่วยเป็น ล้านบาท)

 1. การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                = 317,466.60
 2. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ                    = 216,564.00
 3. การบริหารบุคลากรภาครัฐ                    = 212,213.00
 4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข                    = 211,445.40
 5. การเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ                = 165,031.20
 6. การส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง                = 129,989.30
 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ    = 85,894.40
 8. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร                = 85,791.80
 9. การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี            = 80,154.20
 10. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม            = 76,644.60

จะเห็นรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษามาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ผมโอเคเห็นด้วย อันดับ 5 ตอนนี้มีประเด็นอยู่เรื่องเครื่องบินขับไล่ กริฟเพน เฟส 2 จำนวน 6 ลำ เห็นว่าฝ่ายค้านจ้องจะเล่นงานเรื่องนี้อยู่

สิ่งที่ผมค่อนข้างผิดหวัง ก็คืองบประมาณในส่วนของการท่องเที่ยว และ กีฬา(เข้าใจว่า ประเทศเราน่าจะใช้เยอะกว่านี้..แต่ตัวเลขด้านล่างอาจจะพอก็ได้) แอบไปดูปรากฏว่า

 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ            = 9,290
 2. การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ                    = 6,412.90

แอบลองไปดูเรื่องยาเสพติด..เรื่องยาเสพติด ผมชอบสมัยทักษิณ ตอนนั้นดีขึ้นมาก

 • การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                    = 4,948

ก็ลุ้นขอให้เอาให้อยู่ละกันครับ..แถวบ้านผมนี่แทบจะเอามาเป็นของฝากประจำหมู่บ้านเลยว่างั้น..

ไหนลองไปดูในส่วนของ..งานที่ผมจะต้องกลับไปเกี่ยวข้อง ซิ…ว่าเค้าให้งบมาเท่าไหร่กันเอ่ย

 • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                = 4,292.50

ตรงนี้รัฐบาลบอกว่า “…ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 4,000 ทุน และส่งเสริมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,600 คน…” ใครอยากหาทุนเรียนต่อเตรียมตัวได้เลย 😀

ผมแอบกลับไปดูราคาดาวเทียมธีออสตัวแรก งบประมาณอยู่ที่ 6,000 ล้านบาท (แสดงว่าดวงที่ 2 ไม่เกิดปีหน้าแน่นอน..)

พอละผมคงไม่วิเคราะห์อะไรมาก เป็นกำลังใจให้คนทำงานเพื่อประเทศชาติ ละกันครับ

[ad#post-image]

รายละเอียดรายจ่ายทั้งหมดครับ…

1    การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ จัดสรรงบประมาณจำนวน 161,989 ล้านบาท
1.1    การสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสมานฉันท์    = 243
1.2    การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                = 19,102
1.3    การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    = 10,063.40
1.4    การสร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร            = 52,426.40
1.5    การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี                = 80,154.20
2    การรักษาความมั่นคงของรัฐ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 186,364.5 ล้านบาท
2.1    การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ                = 10,635.70
2.2    การเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ                    = 165,031.20
2.3    การพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว         = 1,201.40
2.4    การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ    = 9,496.20
3    การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดสรรงบประมาณ จำนวน 624,418.7 ล้านบาท
3.1    การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    = 317,466.60
3.2    การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน                     = 29,079.70
3.3    การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        = 211,445.40
3.4    การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                 = 7,989.70
3.5    การสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                 = 47,076.40
3.6    การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                    = 4,948
3.7    การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ                    = 6,412.90
4    การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน จัด สรรงบประมาณ จำนวน 219,797.3 ล้านบาท
4.1    การเงินการคลัง                            = 20,163.90
4.2    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร                    = 85,791.80
4.3    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม                = 6,828.30
4.4    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ            = 9,290
4.5    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน            = 6,958.10
4.6    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ        = 85,894.40
4.7    การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน                 = 2,130
4.8    การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                = 2,740.80
5    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก จัด สรรงบประมาณจำนวน 36,954.9 ล้านบาท
5.1    การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                = 16,577.80
5.2    การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                         = 6,802.70
5.3    การป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย    = 8,475.90
5.4    การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                    = 4,997.70
5.5    การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                = 100.8
6    การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,532.3 ล้านบาท
6.1    การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                = 4,292.50
6.2    การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ                        = 14,239.80
7    การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จัดสรรงบ ประมาณ จำนวน 8,182.6 ล้านบาท

7.1    การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                    = 7,286.30
7.2    การบริการกงสุลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์                = 896.3
8    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดสรรงบประมาณ จำนวน 304,287.6 ล้านบาท
8.1    การส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง                    = 129,989.30
8.2    การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                    = 18,344.10
8.3    การบริหารจัดการภาครัฐ                        = 44,061.90
8.4    การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                = 76,644.60
8.5    การสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ        = 35,247.70
9    รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 509,473.1 ล้านบาท
9.1    การบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                 = 50,350
9.2    การบริหารบุคลากรภาครัฐ                        = 212,213
9.3    การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ                        = 216,564
9.4    รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง                        = 30,346.10

ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูล (ใครสนใจดาวเทียมธีออส..แนะนำอ่าน Link สุดท้าย)