System Modeling with UML2 : Activities

ก่อนหน้านั้นคุยกันเรื่อง State machine ไปวันนี้กลับมาต่อกันในหัวข้อเรื่อง Activities จุดประสงค์ของการใช้ Activities diagram ก็เพื่อใช้ในการแสดงของ Model ในรูปแบบของ Dynamic behavior ของ System โดยหัวข้อนี้จะทำให้เราเข้าใจและสามารถที่จะควบคุม :    

Aoddy

January 1, 2010